• Ime, ime jednog roditelja i prezime: Biljana, Miroslav, Karanov
 • Datum i mesto rođenja: 02.1975. g. Novi Sad
 • Godina upisa i završetka studija: 1994/95 – 1998. godine
 • Studijske grupa, fakultet i uiverzitet: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture, smer ritmička gimnastika
 • Uspeh na studijama: 8,17
 • Naslov i ocena diplomskog rada: „Aplicirani model klasičnog baleta sa ciljem efikasnijeg razvoja ravnoteže u ritmičko-sportskoj gimnastici kod studenata druge godine osnovnih studija Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu“ odbranjen ocenom 10 (deset).
 • Studijska grupa, fakultet, univerzitet i uspeh na specijalističkim, odnosno magistarskim studijama: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet fizičke kulture, smer sport, uspeh na studijama 9 (devet)
 • Godina upisa i završetka specijalističkih, odnosno magistarskih studija: 1999/00 – 2005
 • Naslov specijalističkog rada, odnosno magistarske teze: „Funkcionalno opterećenje kod plesova različite vrste i tempa“
 • Znanje svetskih jezika: odlično znanje engleskog jezika

ČLANSTVO U STRUČNIM  NAUČNIM ASOCIJACIJAMA:

 1. KUD „Svetozar Marković“ – narodni plesovi
 2. Sportski direktor PK „Arena Dance“ od 2003. godine
 3. Sportski direktor u Vojvođanskom plesnom savezu 2006-2008. godine
 4. Sportski direktor Saveza sportskog plesa grada Novog Sada 2006-2008

 

OSTALO

 1. Položila za instruktora demonstratora sportskog plesa u okviru Udruženja plesnih trenera Srbije i Crne Gore, na osnovu rešenja ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 66-00-0120/2002-11, 2006. godine
 2. Osvojeno treće mesto u disciplini dublskul u kategoriji kadetkinja na Paliću 1989. godine kao član veslačkog kluba „Danubius 1885“

 

 

Naučni  i stručni radovi i udžbenici:

Naučne knjige:

 1. Karanov, B. (2005). Funkcionalno opterećenje kod plesova različite vrste i tempa. Magistarska teza. Fakultet fizičke kulture. Novi Sad, M72

 

Reference međunarodnog nivoa:

 1. Karanov, B. (2007). Dances as a PE class curricular activity. Facta Universitatis series physical education and sport, 5(1), 47-54. Niš,  M24

 

Reference nacionalnog nivoa u drugim državama:

 1. Karanov, B. (2007). Ples kao dopunsko sredstvo u sportu. Sport Mont, 5(12,13,14), 588-593. M52

 

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:

 1. Romanov, R., Protić-Gava, B., Karanov, B. (2007). Distribution of the fat tissue as an indicator of obesity of the students population, 10th International Scientific Conference Sport Kinetics. New ideas in fundamentals of Human Movement and Sport Science: Current Issues Perspective, Vol. 26. 153-156. Beograd. M33
 2. Karanov, B., Šolaja, M., Dimitrić, G. (2009). Monitoring srčane frekvencije kod takmičara u Latinoameričkim plesovima. Sedamnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnosti i zdravlje mladih“, Zbornik sažetaka. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Novosdski Marton. M34
 3. Dimitrić, G., Šolaja, M., Karanov, B. (2009). Plivačka klupa kao specifično trenažno sredstvo u plivanju.  Sedamnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnosti i zdravlje mladih“, Zbornik sažetaka. str 35. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Novosdski Marton. M34
 4. Tumin, D., Radisavljević, L., Moskovljević, L., Karanov, B. (1999). Analiza tehničkih vrednosti kompozicija finalistkinja Svetskog prvenstva u ritmičkoj gimnastici 1999. godine u Osaki. Nauka i sport: Evaluacija dometa istraživanja u sportu.  Zbornik sažetaka, str. 111. Međunarodni simpozijum, Novi Sad. M64
 5. Protić-Gava, B., Čokorilo, R., Karanov, B. (2006). Socijalni status roditelja i posturalni status predškolske dece Vojvodine. Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine“. 213-218. Novi Sad. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, M63

 

Odobren naučni rad, u pripremi za štampu:

 1. Kocić, J., Karanov, B. (2015) Razlika u motoričkim sposobnostima plesača profesionalnih i amaterskih folklornih ansambala. Glasnik antropološkog društva Srbije, Vol 48. M52

 

Izrađena doktorska disertacija, u toku je formiranje komisije za ocenu izrađene doktorske  disertacije:

 1. Karanov, B. (2015). Razlike u nivou kognitivnih, muzičkih, konativnih i socioloških dimenzija kod plesača i plesačica i njihov uticaj na uspeh u narodnim plesovima. Doktorska disertacija. Univerzitet u Prištini.  Leposavić. M71

 

STRUČNI RAD

 1. Nosilac projekta „Razlike u antropološkom statusu plesača amatera i profesionalaca“, 2008.godine, rešenje broj 116-401-01037/2008-7 2008 godina, finansiran od pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu
 2. Autor i koordinator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09. godinu – „Plesom do zdravlja“, kataloški broj 396 (str. 503)
 3. Autor i koordinator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/2010. godinu, objavljenih u KAtalogu programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/2010. godinu ISBN 978-86-87137-31-8 COBISS.SR-ID 168079628, Zvod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja:
  1. Plesom do zdravlja – kataloški broj 530 (str. 251)
  2. Igramo se plešemo i pravi rastemo – program igara i plesova za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole –kataloški broj 533 (str. 242)
  3. Društveni ples kao nastavna i vannastavna aktivnost – kataloški broj 536 (str. 243)
 4. Koautor na projektu „Pilot nastava fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Novom Sadu – predmet plesovi“. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Projekat je finansirao Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu rešenje broj 116-401-01924/2006-01 2006-2007 godina. Autorka i koordinatorka projekta doc. dr Branka Protić-Gava.

 

 

Dosadašnji nastavno – pedagoški rad kandidata:

 

 1. 1996-1998. Demonstrator na predmetu ritmička gimnastika i ples – osnovne akademske studije, Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Novom Sadu
 2. 1999-2000. Stručni saradnik na predmetu Ritmička gimnastika i ples – osnovne akademske studije, Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Novom Sadu
 3. 2000- 2006. Asistent pripravnik na predmetu Ritmička gimnastika i ples – osnovne akademske studije, Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Novom Sadu
 4. 2006 – 2011. Asistent na predmetu ritmička gimnastika i ples – osnovne akademske studije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
 5. Realizator (u timu) praktične nastave na predmetu Aktivnosti u prirodi Skijanje 1, treća i četvrta godina osnovnih studija, praktična nastava stuedntima Fakulteta fizičke kulture (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja) 60 časova, školske 2000/2001, 2006/2007, 2007/2008. godine
 6. Realizator (u timu) praktične nastave na predmetu Aktivnosti u prirodi skijanje 2, treća i četvrta godina osnovnih akademskih studija, praktična nastava studentima Fakulteta fizičke kulture (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja) 60 časova školske 2006/2007. godine
 7. 2013 – 2015. Predavač na nastavnim predmetima: Olimpijsko obrazovanje, Tehnologija i metodika treninga sa mlađim kategorijama –individualni sportovi, Tehnologija i metodika treninga žena-individualni sportovi i Osnove stručnog rada trenera-individualni sportovi, Visoka škola strukovnih studija „Sportska akademija“, Beograd.

 

Pedagoško iskustvo pre izbora u zvanje asistenta:

 1. Demonstrator na seminaru „Sportus“ 1996/1997 u okviru ritmičke gimnastike
 2. Rad u psihološkom savetovalištu na projektu „Mila“, organizovanom u cilju psihološkog osnaživanja devojaka u delu psiho-fizičke pripreme 1998. godine
 3. Trener u fitnes klubu za decu „Fun, Fit Kid Fantassy“ 2001/2002.
 4. Trener ritmičke gimnastike za mlađi školski uzrast u Fitnes centru „Blue Loft“ 2002/2003. godine
 5. Za Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“ i plesni klub „Aurora“ iz Beograda kreirala progam bazične fizičke pripreme 2009. godine

 

 1. Angažovanost u održavanju vežbi i seminara
 2. Demonstrator na obaveznom predmetu osnovnih akademskih studija ritmička gimnastika i ples, izbornom predmeteu ritmička gimnastika na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu