Dragana Golik-Perić je rođena 1976. u Apatinu.

Posle osnovnog školovanja, upisala je gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu (prirodno matematički smer), nakon čega se upisala  na Fakultet fizičke kulture, Univerziteta u Novom Sadu, smer kineziterapije i stekla zvanje: Profesor fizičkog vaspitanja-diplomirani kineziterapeut 1999. godine.

Poslediplomske, magistarske studije završila je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu, uže stručna oblast Biomehanika, 9.12.2009. godine, odbranivši magistarku tezu pod nazivom:“Efekti izokinetičkog treninga na natkolenu muskuaturu“.

Doktorirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, ACIMSI, odsek Sportske medicine sa fizikoterapijom, uže stručna oblast Biomehanika, 21.11.2018. godine sa temom:“Rezlike u izokinetičkim parametrima natkolene muskulature u odnosu na bol u leđima“ i stekla zvanje doktora nauka iz interdisciplinarne oblasti „sportska medicina sa fizikoterapijom“.

 

II Naučno-istraživački rad:

RAD U MEĐUNARODNOM ČASOPISU (M23)

 

Golik-Perić, D., Drapšin, M., Obradović, B., Drid, P. (2011). Short-Term Isokinetic Training Versus Isotonic Training: Effects on Asymmetry in Strength of Thigh Muscles.                   

Journal of Human Kinetics. Vol 30, 29-35. SectionI-Kinesiology. M23-4

 

RAD U ČASOPISU MEĐUNARODNOG ZNAČAJA VERIFIKOVANOG POSEBNOM

ODLUKOM (M24)

 

Petrović, M., Obradović, B.,  Golik-Perić, D., Bubanj, S. (2013). Jumping abilities are not related to foot shape. Facta Universitatis, Physical Education and Sport, Vol.11, N 3, pp. 299-305. Niš, Srbija. M24-4

 

SAOPŠTENJE SA MEĐUNARODNOG SKUPA ŠTAMPANO U CELINI (M33)

 

Doder, D., Golik-Perić, D. (2007). Mišićni disbalansi fudbalera ustanovljeni izokinetičkom dijagnostikom. Sport Mont,12, 13, 14/V, 115-120. M33-1                        

 

Golik-Perić, D., Madić, D., Doder, D. i Savić, B. (2008). Snaga natkolene muskulature kod vrhunskih gimnastičara procenjena izokinetičkim dinamometrom. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.) Zbornik radova sa 6.godišnje međunarode konferencije: „Kondicijska priprema sportaša“, 159-163.  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. M33-1                                                      

 

Vujkov, S., Golik-Perić, D., Drid, P., Vujkov, N. i Drapšin, M. (2008). Specifičnosti mišićne snage natkolene muskulature kod fudbalera, atletičara, džudista i rvača. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.). Zbornik radova sa 6.godišnje medjunarode konferencije: „Kondicijska priprema sportaša“, 172-176. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. M33-1

 

Doder, D., Golik-Perić, D., (2008). Stanje natkolene muskulature kod vrhunskih gimnastičara. Sport Mont, 15,16,17/VI, 249-252  M33-1                                      

 

Madić, D., Doder, D., Golik-Perić, D., (2008). Relacije uspešnosti na preskoku i snage natkolene muskulature procenjene izokinetičkom metodom kod vrhunskih gimnastičara. Sport Mont, 15, 16, 17/VI, 172-176  M33-1                                                                          

 

Doder, D., Golik-Perić, D., Vojinović, J. (2008). Odnos agonista i antagonista natkolene muskulature kod vrhunskih rvača. 236-141. Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Novosadski maraton. M33-1                                 

 

Vojinović, J., Doder, D., Golik-Perić, D., Savić, B. (2008). Značaj mikrosocijalnog statusa u karate sportu. Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih. 230-235. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Novosadski maraton. M33-1

                                               

Doder, D., Golik-Perić, D., Babiak, J. (2008). Isokinetic muscle training of young athletes. 5th Internacional Scientific Conference on Kinesiology.Kinesiology Research Trends and Applications, 445-448, Zagreb, Croatia. M33-1                                                                                                                                                                                                       

Doder, D., Babiak, J., Golik-Perić, D. (2008). A canon of dynamometric power of athletes in relation to their age and sex. 5th Internacional Scientific Conference on Kinesiology. Kinesiology Research Trends and Applications, 449-452, Zagreb, Croatia.  M33-1

 

Fratrić, F., Vujanović, S., Golik-Perić, D., Jovančević, V., Sudarov, N., Đukić, B. (2011). Suprasumativnost koordinacije u ovisnosti o interakcijskim odnosima i stanju psiholoških i socijalnih regulativnih mehanizama-hipotetski fiziološko-kibernetički model. U Kondicijska priprema sportaša 2011. (str. 231-236). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

M33-1

 

Fratrić, F., Vujanović, S., Golik-Perić, D., Jovančević, V., Sudarov, N., Jakšić, D., Đukić, B. (2011). The relationship between motor variables assessing excitation, tonus and synergistic regulatory mechanisms and assessing mental potential of handball and basketball players. 408 str. U 6th International scientific conference. Opatija, Hrvatska.             M33-1

 

Gutović, D., Sudarov, N., Fratirić, F., Golik-Perić, D. (2011). Maximum and relative isometric muscle force in junior foodall, basketball, volleyball players and cadets. 457-460. U 6th International Scientific Conference on Kinesiology. Opatija, Hrvatska.  M33-1

 

Golik-Perić, D., Vujanović, S., Fratrić, F., Kalentić, Ž., Jovančević, V., Sudarov, N., Đukić, B., Kljajić, R. (2012). Specifični kondicijski trening u boćanju-disciplina brzinsko izbijanje. U Kondicijska priprema sportaša 2012. (str. 249-252). Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

M33-1

 

Kalentić, Ž., Sudarov, N., Jovančević, V., Vujkov, N., Đukić, B., Golik-Perić, D., Vujanović, S., Doder, D., Bašić, G. (2013). Razvoj maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max) Tabata metodom. Zagreb: “11. Kondicijska priprema sportaša“, UKTH, str.408-412.   M33-1

 

Petrović, M., Ramos, J., Šolaja, M., Golik-Perić, D., Obradović, B. (2013). Influence of anthropometric characteristics on jumping performance in young basketball players in British basketball leauge. Vol.10. Issue 2: 31-34. Sport Scientific and Practical Aspects. Tuzla. Bosna i Hercegovina.                                                                                       M33-1

Vujanović, S., Kalentić, Ž., Jovančević, V., Sudarov, N., Strajnić, B., Golik-Perić, D., Đukić, B. (2012). Specifičnosti kognitivnih sposobnosti fudbalskih golmana u odnosu na ostale igrače u timu. (str. 147). Beograd: Medjunarodna konferencija, Efekti promene fizičkih aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih.                          M33-1

 

RAD U ČASOPISU NACIONALNOG ZNAČAJA (M52)

Kalentić, Ž., Golik-Perić, D., Doder, D., Sudarov, N., & Jovančević, V. (2012). Differences in some morphological characteristics and thigh muscle force of bounce leg between football players and goalkeepers. Exercise and Quality of Life, 4(1), 33-39. Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Novi Sad, Srbija. 

M52-2

 

RAD U NAUČNOM ČASOPISU (M53)

 

Doder, D., Savić, B., Golik-Perić, D. (2006). Izokinetika. Aktuelno u praksi 4/XVII, 77-84.  Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad .                                                                       M53-1

 

Golik-Perić, D. (2007). Povrede kolenog zgloba i rehabilitacioni tok. Aktuelno u praksi 5/XIX, 107-115. Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad.                                                                                                                   M53-1

 

Doder, D., Golik-Perić, D., Vojinović, J. (2008). Mišićni disbalansi natkolene muskulature kod rvača. Aktuelno u praksi, 6 (10): 54-59. Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad. M53-1                                                                                                                        

 

Vojinović, J., Doder, D., Golik-Perić, D. (2008). Faktori uspeha kod dece karatista. Aktuelno u praksi, 6 (10): 84-89. Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad. M53-1

 

Kamasi F., Golik-Perić, D., (2013). Mihail Dudaš-Plan za medalju. Aktuelno u praksi, 11/XXIV, 4-7. Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta. Novi Sad. M53-1

 

Golik-Perić, D.,  (2015). Izokinetički trening. Aktuelno u praksi, 1, vol.25, 33-37 Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta. Novi Sad. M53-1

 

SAOPŠTENJE SA SKUPA NACIONALNOG ZNAČAJA ŠTAMPANO U CELINI (M63)

 

Savić, B., Doder, D., Babiak, J., Golik, D. (2001). Razlike izmedju morfoloških karakteristika karatista i nekih drugih sportista. Zbornik radova sa naučno-stručnog simpozijuma: „Nauka i karate sport“, 81-83. Zrenjanin: Karate savez Vojvodine.  M63-1

 

Babiak, J., Doder, D., Golik, D., Savić, B. (2001). Uticaj nekih morfoloških i bazičnih motoričkih varijabli na izvođenje direktnog udarca suprotnom rukom (gjaku-zuki) kod karatista-početnika. Zbornik radova sa naučno-stručnog simpozijuma: „Nauka i karate sport“,  41-46. Zrenjanin: Karate savez Vojvodine.   M63-1

 

Golik, D., Babiak, J., Doder, D., Savić, B. (2001). Komparacija motoričkog kvaliteta karatista i nekih drugih sportista. Zbornik radova sa naučno-stručnog simpozijuma: „Nauka i karate sport“, 75-80. Zrenjanin: Karate savez Vojvodine. M63-1

 

SAOPŠTENJE SA SKUPA NACIONALNOG ZNAČAJA ŠTAMPANO U IZVODU (M64)

Golik-Perić, D., Vujanović, S., Đukić, B. Jovančević, V., Bašić, G. Sudarov, N., (2011) Razlike antropometrijskih karakteristika i maksimalne sile odrazne/stajne noge izmedju vrhunskih rukometaša i fudbalera. U 50. kongres antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. (str. 113).  M64-0.5

 

Kalentić, Ž., Doder, D., Sudarov, N., Golik-Perić, D., Savić, B. (2012). Razlike u gipkosti fudbalera u odnosu na poziciju u timu. Str 27-28. Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Novosadski maraton. M64-0.5

 

Odbranjen magistarski rad: M70

Golik-Perić, D. (2009). Efekti izokinetičkog treninga na natkolenu muskulaturu. Magistarka teza. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad. M70-3

 

Golik, D. (1999). Jačanje m.quadriceps femorisa nakon povrede prednje ukrštene veze kolena u preoperativnom periodu lečenja. Diplomski rad. Fakultet fizičke kulture. Novi Sad.

 

 

Dosadašnje radno i nastavnopedagoško iskustvo:

  1. Radno iskustvo

Od 1996-2004. vodila je program korektivne gimnastike za decu u „Partizanu“ u Novom Sadu, kao i za odrasle u Baletskom studiju „Ludens“.

Svoje iskustvo u radu sa decom sticala je i kao učitelj skijanja i kao trener atletske škole u AK“Vojvodina“ Novi Sad.

 

Od 2001-2002.god., bila je na pripravničkom stažu u Republičkom zavodu za sport, OJ Novi Sad, a od 2005-2016.god. je bila zaposlena u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta u Novom Sadu, kao šef službe za izokinetiku i predavač na stručnom osposobljavanju trenera za zvanje „Operativni trener“, predmet Funkcionalna anatomija.

 

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, bila je angažovana 2008. i 2009.godine, četiri semestra, na predmetu Biomehanika, kao stručni saradnik-asistent, na osnovnim akademskim studijama.

 

Na master akademskim studijama od 2010.godine i dalje, učestvuje kao pozivni predavač, na predmetu Biomehanika.

 

Od 2013.godine vlasnik je i direktor Biokinetic centra doo Novi Sad, kao i terapeut primenjene biomehanike.

 

  1. Dosadašnji naučni i naučno-pedagoški rad

Pedagoški rad

2005-2016.god. je bila zaposlena u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta u Novom Sadu, kao šef službe za izokinetiku i predavač na stručnom osposobljavanju trenera za zvanje „Operativni trener“, predmet Funkcionalna anatomija.

 

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, bila je angažovana 2008. i 2009.godine, četiri semestra, na predmetu Biomehanika, kao stručni saradnik-asistent, na osnovnim akademskim studijama.

 

Na master akademskim studijama od 2010.godine i dalje, učestvuje kao pozivni predavač, na predmetu Biomehanika.