Dr Mariana Tišma, je rođena 04.03.1979. u Novom Sadu, R. Srbija. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. Osnovne studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za psihologiju, završila je 2004. godine, diplomirajući na temu:“Struktura razlika između zadovoljstva poslom i predanosti firmi s obzirom na tip oblika svojine radne organizacije.“  Magistarske  studije na Fakultetu za sport i turizam, Novi Sad, Univerzitet Metropoliten,  završila je 2007. Godine, odbranivši magistarski rad na temu: „Dominantne afektivno-motivacione dispozicije sportista u individualnim sportovima“. Doktorsku disertaciju je odbranila 12.01.2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odsek za psihologiju, pod naslovom “Psihološki izvori stresa u sportu“ i time stekla zvanje Doktora psiholoških nauka.

 

 

Naučni  i stručni radovi:

  1. Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima):

 

Tišma, M. & Čokorilo, R. (2015). Identifying sources of stress in footballers and swimmers of both genders and at different competition levels. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 13 (3), in press

Perić,D. & Tišma, M. (2014). Uloga motoričkog ponašanja dece predškolskog uzrasta u formiranju pojma o sebi. Tims akta, 8(1), 31-40

Vujović, V., Vujović, P. & Tišma, M. (2013). Savremeni sport i turizam kao dve uzajamno podsticajne i komplementarne oblasti. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont 37,38,39, 247-252

Tišma, M., Radoman, M. & Vujović, P. (2012). Povezanost percepcija stila ponašanja trenera i nivoa stresa u fudbalu. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont 34,35,36./X, 135-142.

Vujanović, S. & Tišma, M. (2011) Povezanost kompetitivne anksioznosti i efikasnosti sportista. Aktuelno u praksi, 10, 31-41

Tišma, M. (2009). Psihološki izvori pretreniranosti. tims akta, 3(2)112-118

Tišma, M. (2008). Afektivni faktori od značaja za vrhunski rezultat u individualnom sportu. tims akta 2: 53-60.

Tišma, M. (2008). Razlike u afektivno – motivacionim dispozicijama s obzirom na vrstu sporta i nivo uspešnosti sportista. Primenjena psihologija, 2 (1), str. 93-1 09

Tišma, M. & Čokorilo, R. (2006).  Self-koncept kao značajan faktor za uspeh u sportu. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont  10-11, (315-320)

 

  1. Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:

 

Tišma, M. (2016). Korelacija percepcije stila ponašanja trenera i nivoa stresa sportista. Međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 11-12 jun 2016. (str.267-277) Beograd:Visoka sportska i zdravstvena škola

Tišma, M. (2015). Percepcija stila ponašanja trenera s obzirom na vrstu sporta i nivo takmičenja. Međunarodni znanstveni psihološki skup, 24. Dani ramira i zorana bujasa, april, 2015. (str.31-32)  Zagreb:  Filozofski fakultet.

Tišma, M., Kerić, M. & Kukić, S. (2015). Fizička aktivnost kao vid prevencije agresivnosti kod dece predškolskog uzrasta. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta. Novi Sad, 25-26 april,2015. (str. 54-56). Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Tišma, M. (2014). The impact of travel on the quality of life. Presented at the Abstract Book of The First International Scientific Conference Tourism and Development. Novi Sad, 6-7th November 2014. (p. 17). Novi Sad: Faculty of Sport and Tourism, Educons University.

Velјović, D., Tišma, M., Međedović, B., Stojanović, M. &  Ostojić, S. (2013). Efekti autogenog treninga i mišićne relaksacije na oporavak nakon fizičke aktivnosti kod utreniranih mladih žena. U: Jukić,I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S. (ured.) (2013). Kondicijska priprema sportaša (str.400-403) Zagreb: Kineziološki fakultet.

Tišma, M. (2011). Stres u sportu. Međunarodni znanstveni psihološki skup, 20. Dani Ramira i Zorana bujasa, april, 2011,(str.28-29). Zagreb: Filozofski fakultet.

Tišma, M. (2009). Psihološki izvori pretreniranosti. Treći međunarodni kongres „ekologija, zdravlje, rad, sport”, septembar, 2009(str.303-306). Banja Luka.

Tišma, M. (2009). Kako razviti toleranciju na frustraciju. U: Jukić,I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S. (ured.) (2009). Kondicijska priprema sportaša (str. 419-422) Zagreb: Kineziološki fakultet.

 

  1. Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:

 

Škrbić, I. & Tišma, M. (2013). Psihološki profil preduzetnika‐da li se preduzetnik rađa ili stvara? Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine.

Tišma, M. & Škrbić, I. (2013). Specifičnosti marketinških aktivnosti u promovisanju karatea. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad : Karate savez Vojvodine.

Međedović, B., Romanov, R., Tišma, M., Đokić, Z. & Ahmetović, Z. (2012). Povezanost gojaznosti sa motoričkim sposobnostima dece osnovnih škola. Zbornik Reuimea- Novosadski Maraton, 20-ti međunarodni i internacionalni simpozijum ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad, oktobar 2012, (str.13)

Međedović B., Romanov R., Tišma M., Đokić Z. & Ahmetović Z.  (2012). Terenski testovi za procenu statusa fizičke forme dece i mladih. Zbornik Rezimea- Novosadski Maraton, 20-ti međunarodni i internacionalni simpozijum ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad, oktobar 2012,(str.22)

Tišma, M. (2012). Psihologija kao karika uspeha u karateu. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine (str. 15-23)

Tišma, M. (2009). Psihološki procesi u karate borbi. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine (str. 18-26)

Tišma, M(2008). Uticaj kompjuterske tehnologije na razvoj dece. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine (str. 42-46)

Tišma M. (2008). Relacije između nekih intelektualnih sposobnosti i crta ličnosti sportista, rekreativaca i nesportista. Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije,  4.-7. Jun 2008. Godine, Kopaonik (143-144)

Tišma, M. (2008). Afektivno – motivacioni faktori od značaja za vrhunski rezultat u individualnom sportu.  Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije,  4.-7. Jun 2008. Godine, Kopaonik (141-142)

Tišma, M. (2007). Pouzdanost i diskriminativnost testova epq, msp i csai-2 u primeni na sportiste različitih takmičarskih kategorija. Zbornik rezimea- Sabor psihologa srbije, maj, 2007. Godine, Lepenski Vir (36)

Tišma, M, (2007). Samopouzdanje žena u sportu – jesmo li u prednosti? Usmeno saopštenje- Best women championship,  Beograd, maj 2007. Godine

Tišma, M. (2006). Model istraživanja za potrebe psiholoških priprema sportista. Zbornik radova studentske konferencije Smile. Novi Sad: Fakulteta za sport i turizam (str. 170-175)

Tišma, M. (2006). Razvoj i podsticaj motivacije za bavljenje sportom. Zbornik radova- Nauka i karate sport. Novi Sad: Karate savez Vojvodine

Čokorilo, R. & Tišma, M. (2005). Procena trenera s obzirom na stil vođenja treninga.  Zbornik radova -Novosadski nis maraton, 6-8 oktobra 2005 godine; Novi Sad

Tišma, M., Kosanović, B. & Jeličić, B. (2002). Pokušaj predikcije opšteg zadovoljstva poslom na osnovu nekih konativnih dimenzija ličnosti. Zbornik rezimea- Dani empirije,   februar 2002.god. Beograd: Filozofski fakultet (str.92)

Tišma, M. & Kosanović, B. (2002). Povezanost  konativnih crta ličnosti sa zadovoljstvom  poslom Zbornik rezimea-  Sabor psihologa srbije ,maj 2002.god., Vrnjačka Banja, ( str.85)

 

 

Dosadašnje radno iskustvo i  nastavno-pedagoški rad:

 

1  Radno iskustvo:

 

2004.-2005. godine
Klinički psiholog, pripravnik
Psihodijagnostika, pisanje nalaza i mišljenja psihologa
Dom zdravlja, Novi Sad

 

  1. – 2008. Saradnik u nastavi
  2. – 2011. Asistent
  3. – 2016. Docent

Predmeti: Psihologija sporta, Pedagoška psihologija, Razvojna psihologija, Socijalna Psihologija, Komunikologija i timski rad, Liderstvo i lični menadžment.

Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Radnička 30a

 

 Od 2016. godine

 Osnivač, sportski psiholog i psihoterapeut

 Centar za savremenu psihologiju, Novi Sad

 

 Od 2016. godine

 Korporativni psiholog
 Ortačko advokatsko društvo Gucunja, Novi sad, Petra Drapšina 48

 

2 Naučno-pedagoški rad:

 

  1. – 2016. godine

Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Radnička 30a

Predmeti: Psihologija sporta, Pedagoška psihologija, Razvojna psihologija, Socijalna Psihologija, Komunikologija i timski rad, Liderstvo i lični menadžment.