Dr Ranko Krulanović je rođen 26.02.1970. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu – osnovne studije  završio je 1996. godine. Magistarske studije završio je na istom Fakultetu 2006. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je u okviru Asocijacije centra za interdiscpilinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu, na smeru: Sportska medicina sa fizikoterapijom, 2016. godine na temu: „Transformacioni morfo-funkcionalni i motoriĉki efekti specijalno programiranih treninga kod fudbalera razliĉitih rangova takmičenja.

 

Naučno-istraživački rad:

M14 Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja
§  Jokić. Z., Krulanović R.: Hronološki razvoj rukometa u Šajkaškoj oblasti, Novi Sad, 2016.
M21a Rad u medjunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti
M21 Rad u vrhunskom medjunarodnom časopisu
 • Popadić-Gaćeša J., Nedeljković A., Ponorac N., Krulanović R., Grujić N.: Assessment of Elbow Extensors Endurance in Young Athletes, International Journal of Sports Medicine, 2012, Vol. 33, pp. 1005-1009, ISSN 0172-4622
 
M22 Rad u istaknutom medjunarodnom časopisu
M23 Rad u medjunarodnom časopisu
 • Cvetković M., Popović B., Jakšić D., Matić R., Orlić D., Krulanović R., Andrašić S., Bubanj S.: Effects of different aerobic programs on manifestation of strength, HealthMed, 2013, Vol. 7, No 10, pp. 2849-2855, ISSN 1840-2291
 
M24 Rad u časopisu medjunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
M31 Predavanje po pozivu sa medjunarodnog skupa štampanog u celini
M32 Predavanje po pozivu sa medjunarodnog skupa štampanog u izvodu
M33 Saopštenje sa medjunarodnog skupa stampano u celini
·       Andrašić S., Krulanović R.: Uticaj dodataka ishrani i fitness programa na poboljšanje snage i gipkosti, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Zbornik radova sa VIII međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma, Novi Sad, 2000, pp. 165-172, 8. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad: Novosadski maraton, 14-16 September, 2000, pp. 165-172

·       Andrašić S., Ćirić M., Krulanović R.: Struktura opterećenja golmana u fudbalu za vreme utakmice, 11. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum  Sport, fizička aktivnost I zdravlje mladih, Novi Sad: Novosadski maraton, 18-20 Septembar, 2003, pp. 138-144, ISBN 86-86025-00-5

·       Andrašić S., Ćirić M., Krulanović R.: Uticaj dužine sportskog staža fudbalera na nivo anaerobnog praga, 13. Međunarodni multidisciplinarni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“, Novi Sad: Novosadski maraton, 6-8 Oktobar, 2005, pp. 269-272, ISBN 978-86-86025-05-0

 • Krsmanović B., Krulanović R., Andrašić S.: Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti fudbalera različitog ranga takmičenja , 17. Simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novi Sad: Univerzitet u NovomSadu, Novosadski maraton, 16-17 Septembar, 2009, pp. 12-13, ISBN 978-86-86025-09-8
 • Andrašić S., Ćirić M., Krulanović R., Jakonić D.: Mogućnost korišćenja pešačkih staza na prostoru Subotičke peščare za realizaciju nastave studenata., 18. Međunarodni simpozijum ‘Novosadski maraton’, Novi Sad: Novosadski maraton, 2012, pp. 77-81, ISBN 978-86-86025-14-2
 • Andrašić S., Ćirić M., Krulanović R., Jakonić D.: Struktura opterećenja studenata tokom planinarenja realizovanog kao redovna nastavna aktivnost., 18. Međunarodni simpozijum ‘Novosadski maraton’, Novi Sad: Novosadski maraton, 2012, pp. 72-77, ISBN 978-86-86025-14-2
 • Andrašić S., Ćirić M., Krulanović R., Cvetković M.: Struktura opterećenja studenata tokom pešačenja realizovanog kao redovna nastavna aktivnost., 5. Vaspitno-obrazovnii sportski horizonti, Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica, 11 Maj, 2012, pp. 8-13
 
M34 Saopštenje sa medjunarodnog skupa stampano u izvodu

 • Andrašić S., Krulanović R.: Primena nove generacije pulsmetra-praćenje  i planiranje sportskog napretka, 9. Međunarodni interdisciplinarnis impozijum „Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“, Novi Sad: Novosadski maraton, 13-15 Septembar, 2001, pp. 29-29
M45 Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja
M51 Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

 • Krsmanović B., Krulanović R.: Antropometrijske karakteristike  i motoričke sposobnosti učenika starih 17 godina različitog sportskog usmerenja , Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2008, Vol. 43, pp. 182-193, ISSN 1820-7936, UDK: 572.087:796.012.1-053.6
 • Šćepanović (Krsmanov T., Krulanović R., Andrašić S.: Posturalni status i antropometrijske karakteristike 20-godišnjih studentkinja., Glasnik Antropološkog društva Srbije, 2010, Vol. 45, pp. 391-397, ISSN 1820-7936, UDK: 572 (05)
 • Krsmanović B., Krulanović R., Šćepanović (Krsmanov T., Kovačević R.: Aerobni i anaerobni kapacitet kao polazište za programiranje trenažnog rada., Sport Mont, 2010, Vol. 12, No 22/7, pp. 245-250, ISSN 1800-5918
 • Andrašić S., Živanović N., Ćirić M., Krulanović R., Ranđelović N.: The difference between walking and hiking of students realized as a regular teaching activity., Research in Kinesiology, 2012, Vol. 13, No 2, pp. 248-254, ISSN 1857-767

 

M52 Rad u časopisu vodećeg značaja

 • Krsmanović B., Krulanović R.: Antropometrijs kekarakteristike i funkcionalne sposobnosti fudbalera starih 17 godina , Glasnik Antropološkog društva  Jugoslavije, 2007, Vol. 42, pp. 353-367, ISSN 0351-1480, UDK: 572.5-053.6

 

M53 Rad u časopisu nacionalnog značaja

 • Krsmanović B., Krulanović R., Šćepanović (Krsmanov T., Dolga M., Krsmanović  O.: Aerobic and anaerobic football players capacity is a basic of scientific training work., Sport Science, 2009, Vol. 2, No 2, pp. 113-116, ISSN 1840-3670
M61 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

 • Krsmanović B., Krulanović R., Šćepanović (Krsmanov T.: Antropometrijski i funkcionalni status učenika s obzirom na nivo motoričke angažovanosti , 15. Međunarodni multidisciplinarni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadui Novosadski maraton, 11-12 Oktobar, 2007, pp. 5-19, ISBN 978-86-86025-06-7
 • Krsmanović B., Krulanović R., Andrašić S.: Metodički pristup planiranja trenažnog procesa fudbalera, 15. Međunarodni multidisciplinarni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnosti i zdravlje mladih“, Novi Sad, 11-12 Oktobar, 2007, pp. 3-15, ISBN 86-06025-02-1
M62 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
M63 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
M64 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
M65 Odobrena doktorska disertacija
M66 Odobren magistarski rad
 

 

 

Dosadašnje radno i nastavnopedagoško iskustvo:

Radno iskustvo

Saobraćajna  škola „Pinki“  Novi Sad                                                            1997-

Fitness klub „Bio’ning“-osnivač i instruktor                                                  1997-2016.

Kasarna dr Arčibald Rais- Prof. fizičke obuke pitomcima sanitetske struke 1998-2005.

Kondicioni terner mnogobrojnih sportskih klubova.                                      1998-

Novosadski otvoreni univerzitet- saradnik na kursu „Ručna relaksaciona masaža sa elementima sportske masaže“                                                                        2003-2006.

Prva privatna ekonomska škola „Sveti Nikola“                                             2005-2007.

Prva privatna optičarska škola „Pašćen“                                                        2005-2007.

Privatna medicinska škola „Hipokrat“                                                           2006-2007.

Savetnik Novosadskog maratona                                                                   2005-

Savetnik Fruškogorskog maratona                                                                 2007-

Saradnik na Fakultetu za sport UniverzitetaUnion – Nikola Tesla“            2016-

 

Naučno-istraživački rad

 

Publikovani naučni radovi objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima:

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21 (1)

Rad u međunarodnom časopisu M23 (1)

Saopštenje međunarodnog skupa štampano u celini M33 (13)

Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe M42 (1)

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51 (6)

Rad u časopisu nacionalnog značaja M52 (1)