Dr Stanislav Škrkar, je rođen 06.10.1988. u Sarajevu, Bosna i Hercegovine. Osnovnu i srednju školu završio je u Trebinju. Osnovne studije na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Srbija završilo je 2011. godine. Postdiplomske – master studije na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, Srbija završio je 2012. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 2021. godine na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu, pod naslovom “Efektivnost programa vežbanja usmerenog na razvoj fundamentalih motoričkih veština kod dece mlađeg školskog uzrasta“ i time stekao zvanje Doktora nauka iz fizičke kulture.

 

Naučni  i stručni radovi:

Rad u časopisu meĎunarodnog značaja verifikovan posebnom odlukom (M24):

Čokorilo, N., Mikalački, M., Korovljev, D., Cvetković, M., Škrkar, S. (2012). Analysis of changes in body composition of women belonging to various age groups. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 10(4), 347-353.

 

Čokorilo, N., Mikalački, M., Škrkar, S., Jakonić, D., Dimitrić, G., Vasić, G. (2014). Influence of body composition and age on blood pressure females different ages. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 12(3), 341-347.

 

Škrkar, S., Madić, D., Petrović, M. (2020). Differences in the motor competence of younger school age children. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 18(2), 295-303.

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34):

 

Čokorilo, N., Mikalački, M., Škrkar, S. (2014). Anthropometric characteristics of female different ages. „53rd CONGRESS OF ANTROPOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA“ with international participation, Vranje, June 04th-07th, 2014.

 

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51):

 

Čokorilo, N., Mikalački, M., Škrkar, S. (2014). Analysis of changes of body composition woman under the influence of age. Sport Mont, 12(40-42), 232-238.

 

Škrkar, S., Mikalački, M., Čokorilo, N., Erić, M. (2015). Analysis of differences in blood pressure of women belonging to different age groups. Medicinski pregled, 68(3-4), 93-97.

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52):

 

Škrkar, S., Madić, D., Popović, B., Radanović, D. (2020). Efekti inovativne i tradicionalne nastave fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti dece mlaĎeg školskog uzrasta. Norma, 25(2), 239-252.

 

Škrkar, S., Madić, D., Popović, B., Radanović, D. (2021). Polne razlike u motoričkim veštinama dece 10-11 godina. BMČ, 9(2021), 72-80.

 

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64):

Mikalački, M., Čokorilo, N., Škrkar, S. (2013). Analiza promena u antropometrijskim karakteristikama kod žena pod uticajem starosne dobi. 1. Simpozijum kliničke i funkcionalne anatomije, Novi Sad, 13-14 Septembar 2013.

 

 

 

 Radno iskustvo:

 

2021   Naziv i sedište ustanove: Srednja škola „Karlovačka gimnazija“ Sremski Karlovci.
               
    Vrsta delatnosti: Samostalno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u struci.
             
    Opis radnog mesta: Profesor fizičkog vaspitanja.
           
2019 – 2020   Naziv i sedište ustanove: Osnovna škola „Laza Kostić“ Kovilj.
           
    Vrsta delatnosti: Samostalno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u struci.
           
    Opis radnog mesta: Nastavnik fizičkog vaspitanja.
           
2017 – 2018   Naziv i sedište ustanove: Osnovna škola „Laza Kostić“ Kovilj.
           
    Vrsta delatnosti: Samostalno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada u struci.
           
    Opis radnog mesta: Stručna praksa na mestu nastavnika fizičkog vaspitanja.
           
2016 Naziv i sedište ustanove: Savez za školski sport grada Novog Sada.
           
    Vrsta delatnosti: Realizator programa.
           
    Opis  radnog  mesta:  Držanje  programa  sportske  školice  kroz  razne  vrste
         
    motoričkih poligona, elemenata iz gimnastike i atletike, elementarnih igri.
2013 – 2016   Naziv i sedište ustanove: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
         
    Vrsta delatnosti: Demostrator praktičnog dela nastave na predmetu Rekreacija.
         
    Opis radnog mesta: Držanje nastave studentima u cilju edukovanje za samostalno
       
    vođenje sportskih aktivnosti.
2010 – 2011   Naziv i sedište ustanove: Sanus Welnes Centar, Novi Sad.
       
    Vrsta delatnosti: Fitnes instruktor.
       
    Opis radnog mesta: Stručno osposobljavanje klijenata za vežbanje u fitnes centru.