Статут

 


Мерила за утврђивање висине школарине

 


Одлука о висини школарине и мерилима за утврђивање висине школарине

 


Правилник организацији и систематизацији радних места


Правилник о финансијско-материјалном пословању


Правилник о коришћењу печата, штамбиља и логоа


Пословник о раду Савета школе

 


Пословник о раду Наставног већа

 


Пословник о раду Kатедре

 


Правилник о упису студената – основне струковне студије

 


Правилник о упису студената – специјалистичке студије


Правилник о студирању


Правилник о поступку израде и одбране завршних радова на основним струковним студијама


Правилник о поступку израде и одбране специјалистичких (завршних) радова на струковним специјалистичким студијама


Акта о самовредновању и обезбеђењу квалитета


Правилник о студентском парламенту


Правилник о избору у звања наставника и сарадника


Правилник о уџбеницима


Правилник о условима и поступку давања сагласности за радно ангажовање наставника на другој високошколској установи


Правилник о стручној пракси


Правилник о студентском вредновању квалитета студија


Правилник о оцењивању студената


Правилник о признавању страних високошколских исправа


Правилник о преношењу ЕСПБ и мобилности студената


Правилник о убрзаном студирању

 


Правилник о дисциплинској одговорности наставног и ненаставног особља


Правилник о дисциплинској одговорности студената

 


Правила противпожарне заштите од пожара


Информатор о раду