Основне струковне студије – Спорт и рекреација

Студијски програм Спорт и рекреација траје три године (6 семестара) са укупно 180 ЕСПБ и садржи све потребне елементе утврђене правилима за акредитацију студијских програма првог нивоа високог образовања.

Kроз врхунске наставне садржаје, студенти ће стећи теоријска, стручна и практична знања у области тренинга у спорту и спортској рекреацији.
Обавезни предмети које ће студенти слушати током студија су у директној функцији реализације циљева програма, док изборни предмети омогућавају даље усавршавање у понуђеним областима.
По завршетку студијског програма Спорт и рекреација, студент стиче стручно звање Тренер.


Списак предмета:

SPAK Spisak predmeta

Сврха студијског програма Спорт и рекреација је:

Овладавање општим знањима из области филозофије, социологије, педагогије, психологије спорта и спортске рекреације и упознавање са историјом и развојем спорта и олимпизма у свету и код нас.
Овладавање општим знањима из области природних наука које су неопходне за разумевање спортске дијагностике и основним методама тестирања спортиста и рекреативаца у тренажном процесу.
Овладавање основним знањима из области спортског права и менџмента у спорту и спортској рекреацији, спортским организацијама и догађајима.
Оспособљавање студената да као будући тренери примењују и промовишу стечена знања из области савремених технологија и методике тренинга у спорту и спортској рекреацији у различитим спортским дисциплинама и категоријама.
Оспособљавање студената да самостално планирају, организују и реализацију тренинг у различитим спортским диспилинама и категоријама.


Циљеви студијског програма Спорт и рекреација су:

Стицање општег теоријског и практичног знања у области тренинга у спорту и спортској рекреацији, које ће бити употребљено за разумевање, евалуацију и унапређење релевантних потреба за ове области.
Оспособљавање студента и будућег тренера:
за примену савремене тренажне технологије и методике у тренингу у спорту и спортској рекреацији.
да самостално планира, програмира, управља, контролише и води тренажни процес у спорту и спортској рекреацији.
да врши квалитативне анализе спортских техника и да их имплементира у тренинг
да примењује основе спортске дијагностике, као и да стечена знања перманентно усавршава и иновира, тј. да креира тренажни процес.
да кроз сажимање свих теоријских, стручних и научних информација креира експертски спортски систем и да развија способност за самосталну социолошку и психолошку припрему професионалних спортиста и рекреативаца.
Kонтинуирано образовање и развој свести о важност инкорпорације и пропагирања спорта, рекреације и активног одмора као битног сегемента здравог живота.
Познавање институционалних структура у спорту и спортској рекреацији (управних тела, чланства у спортским организацијама, медија и јавних институција надлежних за спорт и спортску рекреацију, спонзорстава, волонтерских и других организација) и способност да се све то имплеметира у друштвени контекст.


Kомпетенције које студенти стичу савладавањем студијског програма Спорт и рекреација су:

Постају рефлективни и рефлексивни мислиоци, способани за независно просуђивање, иницијативу и доношење одлука.
Способни су за тимски рад.
У стању су да понуде специфичне професионалне способности, али и да знају како да уче и да се прилагођавају променљивим околностима.
У стању су да идентификују своје снаге и слабости и знају како да планирају и управљају својим личним развојем и развојем своје каријере.
Анимација, селекција и усмеравање спортиста и рекреативаца, организовање редовних здравствених контрола и тестирање спортиста и рекреативаца.
Узимају у обзир потребе спортиста и рекреативаца (појединаца и тимова) и обезбеђују ефективан и континуиран развој.
Утврђује циљеве и задатке тренинга и реализује тренинг.
Способност да планирају тренажни процес појединаца и тимова у различитим спортским дисиплинама и категоријама.
Воде спортисте и рекреативце и/или спортске тимове у условима тренирања и такмичења, учествује у непосредној припреми и организацији тренинга и такмичења.
Утврђује моторичке, морфолошке психолошке и социолошке карактеристике спортиста.
Учествују у раду спортског клуба, тако што примају и дају информације спортистима и другим заинтересованим субјектима.
Анализирају и разумеју ситуацију у спортској организацији и дефинишу програме, пројекте, догађаје и активности.
Анализирају резултате рада, планирају и формирају извештаје и доносе закључке.


Исход учења непосредно произилази из сврхе и циљева студијског програма Спорт и рекреација:

Тренери владају општим теоријским знањима из различитих области у контексту који је везан за спорт и спортску рекреацију која су неопходне за разумевање и реализацију тренажног процеса.
Тренери примењују и промовишу стечена знања из области савремене технологије и методике тренинга у спорту и спортској рекреацији у различитим спортским дисциплинама и категоријама, и самостално планирају, програмирају и реализују тренинге.
Тренери владају знањима из области спортског права и менџмента у спорту и спортској рекреацији, спортским организацијама и догађајима, и као такви могу бити укључени у различите сфере јавног и друштвеног живота.
Тренери су свесни важости континуираног образовања и инкорпорације и пропагирања спорта, спортске рекреације и активног одмора као битног сегемента здравог живота сваког савременог друштва.