Спортска академија у Београду је спремна и отворена за двосмерну интересну сарадњу са заинтересованим партнерима. Оквир сарадње који предлажемо обухвата:


Сарадња са националним спортским институцијама и гранским савезима

Сарадња са Министарством омладине и спорта, Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом Србије и националних гранских федерација (НФ)
Ангажовање стручњака спортских институција и НФ у редовном студијском и образовном систему
Ангажовање стручњака спортских институција и НФ у перманентној едукацији и усавршавању кадрова
Лиценцни програми
Kампови, семинари, симпозијуми, саветовања, такмичења
Издавачки пројекти, планови и програми рада, студије, стратегије…
Стручна пракса у спортским институцијама и НФ


Сарадња са територијалним спортским савезима

Заједнички пројекти, стратегије, саветодавна помоћ
Типске стратегије и регионални пројекти (уважавање традиције и особености средине)
Стручна пракса у спортским савезима, локалним срединама
Kоришћење техничких ресурса за реализацију студијских наставних програма


Сарадња са спортским друштвима и клубовима

Интерактивна сарадња у организацији и планирању
Специфични модели студирања
Kоришћење техничких ресурса за реализацију студијских наставних програма, формирање тренажно-едукативних центара ( ТЕЦ)
Стручна пракса у клубовима


Сарадња са компанијама

Успостављање дугорочне сарадње са компанијама за производњу хране и напитака са слоганом: Знање и здрава храна пут до спортског успеха!
Сарадња са компанијама за производњу фармаколошких средстава
Сарадња са компанијама за производњу спортске опреме и реквизита
Сарадња са водећим менаџерима компанија у образовним менаџментским профилима ( гостовања по позиву)
Заједнички пројекти


Сарадња са образовним институцијама

Сарадња са угледним образовним институцијама из иностранства
Сарадња са образовним институцијама у земљи
Сарадња са институтима, заводима, лабораторијама…
Сарадња са институцијама у сфери it, дизајна, маркетинга, права, медицине, застите животне средине и одрживог развоја…
Сарадња са војним и полицијским институцијама