Рекреација

Рекреација је програм специјалистичких струковних студија који траје годину дана (два семестра) са укупно 60 ЕСПБ и садржи све потребне елементе утврђене правилима за акредитацију студијских програма другог нивоа високог образовања.

Kроз одговарајућу структуру наставних садржаја, обавезне и изборне предмете, студенти ће овладати теоријским и практичним знањима у области спортске рекреације. Обавезни предмети су у директној функцији реализације циљева програма, док изборни предмети омогућавају даље усмеравање у понуђеним областима.

По завршетку студијског програма Рекреација, студент стиче стручно звање Специјалиста организатор спортске рекреације.


Списак предмета

RB Šifra Predmet Tip Oblast Predavanja Vežbe ESPB P+V
Prvi semestar
1 tmsr1136 Tehnologija i metodika sportske rekreacije obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
2 tmps1136 Tehnologija i metodika plesa u sportskoj rekreaciji obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
3 ppms1136 Psihologija pozitivnog mišljenja i samopouzdanja obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
4 pubs1136 Preduzetništvo i upravljanje biznisom u sportu i sportskoj rekreaciji obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
5 mrtr1136 Metodika rada trenera sportske rekreacije obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
10 10 30 20
Drugi semestar
6 eng2131 Engleski jezik 4 obavezni stručno aplikativni 1 1 1 2
Izborna grupa 1 (bira se 21 ESPB)
7 msrt2237 Metodika sportske rekreacije u turizmu izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 tmss2237 Tehnologija i metodika sportske rekreacije u slobodnom vremenu izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 tmfv2237 Tehnologija i metodika Fitness-a i wellnes-a izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 žpvp2237 Život u prirodi i veština preživljavanja izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 mtir2237 Metode i tehnike istraživanja usportu i sportskoj rekreaciji izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 tmao2237 Tehnologija i metodika aktivnog odmora izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
8 zsr2138 Završni (specijalistički) rad obavezni stručno aplikativni 8
10 10 30 20
20 20 60 40

Сврха и улога студијског програма

Рекреација заснива се на томе да само високошколовани кадрови са одговарајућом специјализацијом могу допринети развоју и даљем усавршавању на подручју организације спортске рекреације, технологије и методике тренинга у спортској рекреацији.

Значај планирања, програмирања и вредновања спортске рекареације у циљу квалитеног коришћења слободног времена, првенствено је усмерен на заштиту и унапређење психофизичких способности, здравља, квалитета живота и превенцији савремених хроничних незаразних болести и стања.

Усавршавање технологије и методике рада у спортској рекреацији заснива се на високостручним сазнањима која се успешно имплементирају у свакодневну праксу.