Студијски програм Тренинг у врхунском спорту траје годину дана (два семестара) са укупно 60 ЕСПБ и садржи све потребне елементе утврђене правилима за акредитацију студијских програма другог нивоа високог образовања.

Очекивања су да кроз одговарајућу структуру наставних садржаја студенти овладају теоријским и практичним знањима у области врхунског спорта и тренинга у врхунском спорту. У структури курикулума је инкорпорирана листа обавезних и изборних предмета, при чему су обавезни предмети у директној функцији реализације циљева програма, а изборни предмети омогућавају даље усмеравање у понуђеним областима. Стручни назив који студент стиче по завршетку студијског програма Тренинг у врхунском спорту је Специјалиста тренер.


Списак предмета

RB Šifra Predmet Tip Oblast P V ESPB P+V
Prvi semestar
1 tmpv1136 Tehnologija i metodika pripreme vrhunskih sportista obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
2 ttds1136 Trenažna tehnologija sa dijagnostikom u sportu obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
3 pubs1136 Preduzetništvo i upraljanje biznisom u sportu i sportskoj rekreaciji obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
4 ppms1136 Psihologija pozitivnog mišljenja i samopouzdanja obavezni stručno aplikativni 2 2 6 4
Izborna grupa 1 (bira se 6 ESPB)
5 mrstis1236 Metodika rada sportskog trenera – individualni sportovi izborni stručno aplikativni 2 2 6 4
5 mrstes1236 Metodika rada sportskog trenera – ekipni sportovi izborni stručno aplikativni 2 2 6 4
10 10 30 20
Drugi semestar
6 eng2131 Engleski jezik 4 obavezni stručno aplikativni 1 1 1 2
Izborna grupa 1 (bira se 21 ESPB)
7 mbus2237 Menadžment bezbednosti u sportu izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 pspz2237 Psihološka priprema sportista sa preventivnom zaštitom izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 dams2237 Doping i antidoping mere u sportu izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 tmkpie2237 Tehnologija i metodika kondicionih priprema za individualne i ekipne sportove izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 pkttie2237 Programiranje i kontrola treninga i treniranosti u indvidualnim i ekipnim sportovima izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
7 mtsr2237 Metode i tehnike istraživanja u sportu i sportskoj rekreaciji izborni stručno aplikativni 3 3 7 6
8 zsr2138 Završni (specijalistički) rad obavezni stručno aplikativni 8
10 10 30 20
20 20 60 40

Сврха и улога студијског програма

Тренинг у врхунском спорту темељи се на томе да су само високошколовани кадрови са одговарајућом специјализацијом способни да допринесу даљем усавршавању технологије и методике рада у области спорта, а посебно ефикасног програмирања и унапређења спортског тренинга у врхунском индивидуалним и екипним спортовима. Усавршавање технологије и методике рада у врхунском спорту засновано је на високостручним и научним сазнањима које се успешно имплеметирају у свакодневну праксу.


Kомпетенције које студенти стичу савладавањем студијског програма Тренинг у врхунском спорту:

[*]Самостално делују у области тренинга у врхунским индивидуалним и екипним спортовима
[*]Kомпетентни су за креирање, планирање, реализацију и евалуацију тренинга у врхунском спорту
[*]Успешно преносе и примењују теоријска и практична знања из области тренинга у врхунском спорту
[*]Учествију у задацима везаним за израду и вредновање програма рада у области спорта и изради стратегије развоја спорта
[*]Раде и делију у јавном и приватном сектору.
[*]Способност за анимацију, селекцију и усмеравање врхунских спортиста
[*]Способност за надгледање и усмеравање режима рада и начина живота професионалних спортиста
[*]Способност за учествовање у непосредној припреми и организацији тренинга и такмичења, самостално планирање и програмирање тренинга у врхунском спорту, утврђивање циљева и задатке тренинга у врхунском спорту и учествовање у обезбеђивању материјалне и техничке базе за тренинге и такмичења
[*]Пропагирање сузбијања коришћења недозвољених стимулативних средстава и коришћења допинга и девијација у спорту
[*]Санирање негативног утицаја окружења на спортисту и обезбеђују сигурност и безбедност спортисте током тренинга и такмичења.


Исход учења непосредно произлиази из сврхе и циљева студијског програма Тренинг у врхунском спорту:

[*]Специјалисти тренери су високошколовани кадрови са одговарајућом специјализацијом који доприносе даљем усавршавању технологије и методике рада у области ефикасног програмирања и унапређења спортског тренинга у врхунским индивидуалним и екипним спортовима
[*]Специјалисти тренери су способни да у свакодневну праксу успешно имплеметирају високостручна и научна знања као и савемене технологије и методику рада
[*]Специјалисти тренери су способни да својим компетенцијама и вештинама допринесу бољим резултатима наших врхунских спортиста на домаћим и међународни такмичењима
[*]Специјалисти тренери су способни да самостално руководе тренажним процесом, врше квалитативне анализе спортских техника и да их имплементирају у тренинг, примењују основе спортске дијагностике, као и да стечена знања перманентно усавршавају и иновирају, тј. креирају тренажни процес
[*]Специјалисти тренери специјалисти су способни да кроз сажимање свих стручних и научних иформација креирају експертни спортски систем, као и за самосталну социолошку и психолошку припрему врхунских спортиста.