Visoka škola strukovnih studija

 „SPORTSKA AKADEMIJA“Beograd

-Sektor za projekte,stručno osposobljavanje i permanentnu edukaciju

GENERALNI KONCEPT STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA KADROVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU

Beograd, jun 2020.

 


PREUZMITE GENERALNI KONCEPT U PDF FORMATU

 


PREUZMITE KONKURS U PDF FORMATU

 


SADRŽAJ:

 1. Uvodne napomene
 2. Sektor za stručno osposobljavanje i edukaciju kadrova u sportu
 3. Nivoi stručnog osposobljavanja
 4. Nomenklatura zanimanja i zvanja
 5. Kadrovi
 6. Obrazovna matrica
 7. Planovi i programi stručnog osposobljavanja
 8. Okvirni vremenski rokovi za realizaciju stručnog osposobljavanja
 9. Organizacioni koncept
 10. Realizacija programa
 11. Način izvođenja nastavnih aktivnosti
 12. Vrednovanje i ocena znanja i sposobnosti kandidata
 13. Uslovi priznavanja pojedinih predmeta iz drugih programa
 14. Literatura
 15. Evaluacija i kontrola kvaliteta
 16. Sinopsis aktivnosti
 17. Programi stručnog osposobljavanja

      -Trener u sportu,

      -Organizator rekreacije u sportu,

      -Spasilac na vodi

      -Menadžer u sportu

      -Organizator sportskog poslovanja

 

1.   UVODNE NAPOMENE

 

Stručno osposobljavanje , permanentna edukacija i usavršavanje kadrova za sport  prepoznat je kao efikasan model razvoja i organizovanja stručnog rada u sportu u većini sportski razvijenih zemalja.

Na sopstvenim iskustvima i iskustvima razvijenih zemalja, Sportska akademija bazirala je svoj program stručnog osposobljavanja , permanentne edukacije i usavršavanja kadrova za sport.

U skladu sa tim a prateći savremene edukativne trendove formiran je zaseban sektor koji se sistemski bavi edukacijom i osposobljavanjem kadrova za sport.

Plan i program stručnog osposobljavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u sportu urađen je na osnovu:

-Zakona o sportu Republike Srbije,

-Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl.glasnik RS.br.86/2020),

-Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu (Sl.glasnik RS. br.20/2020),

-Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl.glasnik RS. br.20/2020),

-Pravilnik o evidenciji koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta (Sl.glasnik RS. br.20/2020),

-Normativnih akata granskih Nacionalnih saveza Srbije (NF),

-Normativnih akata granskih Internacionalne federacije (IF),

-Višedecenijskog obrazovnog iskustva zasnovanom na Zakonu o visokom obrazovanju i referentnoj sportskoj praksi.

 

2. SEKTOR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PERMANENTNU EDUKACIJU KADROVA ZA SPORT

-STRUČNI SAVET-

 

1. Prof.Zoran Jerković Rukovodilac stručnog osposobljavanja
2. Prof. Leon Lukman član
3. Dr Siniša Jasnić član
4. Dr Aleksandar Lukman član
5. Dr Branimir Nešić član
6. Dr Ivan Lukić član
7. Mr Saša Đorđević član

 

Rad Stručnog saveta definisan je Pravilnikom koga usvaja nastavno veće i savet.

Teoretska i praktična nastava izvode se u skladu sa najsavremenijim trendovima transfera znanja i sposobnosti uz pun interaktivan pristup na relaciji predavač-polaznik uz poštovanje pedagoških i profesionalnih standarda!

 

 3. NIVOI STRUČNOG  OSPOSOBLJAVANJA

 

I NIVO II NIVO III NIVO IV NIVO
 12O časova 240 časova 360 časova 360 časova

 

4. NOMENKLATURA ZANIMANJA I ZVANJA

 

Akademija realizuje programe stručnog osposobljavanja za sport u skladu sa nomeklaturom  zanimanja i zvanja (za kandidate sa srednjom stručnom spremom  i kandidate sa višom i visokom stručnom spremom) za sledeća zanimanja:

-Trener u sportu,

-Instruktor u sportu ,

-Organizator rekreacije u sportu,

-Sportski spasilac,

-Menadžer u sportu,

-Organizator sportskog poslovanja.

U skladu sa potrebama Akademija će realizovati programe stručnog osposobljavanja i za druga sportska zanimanja i zvanja!

 

5. KADROVI

 

Za potrebe stručnog osposobljavanja angažuje se najelitniji nastavnički kadar Sportske akademije kao i referentni kadar Nacionalnog granskog saveza (NF).

Opštestručnu oblast realizuju najreferentniji profesori Akademije sa asistentima i stručnim saradnicima.

Užestručnu oblast realizuju nastavnici, predavači i specijalni stručni saradnici koje imenuje Nacionalni granski savez. To su najreferentniji kadrovi koji pored formalnih obrazovnih zvanja imaju izuzetno iskustvo u praktičnom trenažno-instruktorskom radu internacionalnog nivoa (osvajači Olimpijskih, Svetskih, Evropskih, Mediteranskih i Balkanskih medalja).

Trenažna praksa se realizuje u referentnijim ustanovama i klubovima koji ispunjavaju tehničke standarde koje odrede Sportska akademija i NF uz mentorstvo specijalnih stručnih saradnika imenovanih od strane NF.

 

6. OBRAZOVNA MATRICA

 

Generalni Plan i program stručnog osposobljavanja sportskih stručnjaka ima četiri konceptualne oblasti u kojima su stručno i logično raspoređene nastavne i tematske celine sa tematskim jedinicama i predviđenim fondom časova.

1. OPŠTESTRUČNA OBLAST (5 nastavnih celina teorijskog i praktičnog rada sa fondom od 120 časova).

2. UŽESTRUČNA OBLAST (4 nastavne celine teorijskog i praktičnog rada sa fondom od 160-180 časova).

3.  TRENAŽNA PRAKSA (završna praktična celina sa fondom od 60-80 časova).

Napomena: Praktičan rad podrazumeva vežbe i sportsko pedagošku praksu koja prati nastavnu celinu i tematske jedinice i skupa čini zaokruženu nastavnu i edukativnu celinu.

Kandidati obavezno vode Dnevnik pedagoške i trenažne prakse sa svim sadržajima koji su karakteristični za sportsku granu.

4.  ZAVRŠNI ISPIT ( Izrada završnog rada, usmena provera znaja (teorija)i praktična provera znaja i sposobnosti (sportsko-pedagoška i trenažna praksa)

 

Koncept osposobljavanja stručnjaka u sportu sadrži dve usko povezane konceptualne celine: opštestručnu i užestručnu. Teoretski stručni standardi u direktnoj su vezi sa praktičnim potrebama određenog zvanja.

 

7. PLAN I PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 

Sportska akademija sa NF , u skladu sa zakonskim okvirima,definiše standardni sadržaj i obim nastavnog Plana i programa stručnog osposobljavanja.

Na predlog NF koja ima visoke organizacione i takmičarske standarde, dokazane na internacionalnoj sceni, koncipiraće se elitni  Plan i program stručnog osposobljavanja koji pored zakonskih okvira ima i specifične stručnoobrazovne zahteve!

Za svaku sportsku granu koncipiran je plan i program stručnog osposobljavanja koji je usklađen sa nacionalnim i internacionalnim stručnim i trenažnim standardima!

 

1.    OPŠTESTRUČNA OBLAST
2.    UŽESTRUČNA OBLAST SA SPORTSKO PEDAGOŠKOM PRAKSOM
3. TRENAŽNA PRAKSA
4.ZAVRŠNI RAD-ISPIT

 

8. OKVIRNI VREMENSKI ROK ZA REALIZACIJU OSPOSOBLJAVANJA

 

BLOK NASTAVA
     –   vikend okupljanja: 18-20 časova (4, 4+4, 4+4/2)

–   dvodnevna okupljanja: 14-16 časova (4+4, 4+4/2)

–   jednodnevna okupljanja: 8 časova (4+4)

–   letnji i zimski kampovi: 48 časova ( 6x 4+4)

MESEČNI OKVIR ( 30 do 40 časova )
–      1 x vikend okupljanje ili dvodnevno okupljanje

–      3 x jednodnevno okupljanje

PREDVIĐENO VREME TRAJANA OSPOSOBLJAVANJA
–      I nivo :optimum 4 meseca,

–      II nivo :optimum 6-8 meseci,

–      III nivo : optimum 9 -12 meseci,

–      IV nivo : optimum 9 -12 meseci.

 

9. ORGANIZACIONI KONCEPT 

 

Organizacioni koncept osposobljavanja realizuje se kroz: STANDARDNI ili ELITNI koncept. Standardni koncept je tipskog karaktera i u potpunosti se realizuje po Pravilniku ( Sl.list RS, Br.60/2020) dok elitni koncept pored zakonskih okvira ima unificiran program NF ili IF!

 

U realizaciji nastavnih aktivnosti učestvovaće najeminentniji kadrovi koje imenuje Stručni savet Akademije  iz reda profesora, predavača i specijalnih stručnih saradnika za svaku sportsku granu.

U dogovoru sa NF za užestručnu oblast angažovaće se najeminentniji kadrovi dokazani u praksi !

U realizaciji Elitnih programa mogu učestvovati isključivo kadrovi za koje se postigne dogovor  između Akademije i NF.

 

10. REALIZACIJA PROGRAMA

 

-U prostoru Sportske akademije u Beogradu

(SPAK)

Na terenu (Edukativno-trenažni centri SPAK, Trenažni centri NF) za organizovane grupe Kombinovano, na terenu i prostoru SPAK

 

Napomena: Teoretska i praktična nastava realizovaće se u tehničkim uslovima koji zadovoljavaju zakonom propisane standarde za realizaciju osposobljavanja. Teoretski i praktičan rad pratiće neophodna administrativna podrška ( brošure, literatura, uputstva, ispitna pitanja, audio-vizuelni materijal i dr.).

 

11. NAČIN IZVOĐENJA NASTAVNIH AKTIVNOSTI

 

TEORETSKI DEO

–opštestručna i  užestručna oblast

      Redovna nastava                                         Mentorsko – konsultativna nastava
-predavanja,

-konsultacije,

-seminarski radovi,

-kolokvijumi,

-završni rad.

 

PRAKTIČNI DEO

– stručno-pedagoška praksa i trenažni rad

      Praktična stručno-pedagoška praksa (vežbe)                Stručna trenažna praksa
                                            -Dnevnik trenažne prakse
Praktični rad realizovaće stručni saradnici koji su  dokazani u stručno trenerskom radu na nacionalnom i internacionalnom nivou.

 

12. VREDNOVANJE I OCENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Vrednovanje znanja i sposobnosti kandidata vršiće se kombinovanim pristupom gde će se kumulativno uzimati u obzir: aktivnost u toku predavanja, interaktivan pristup i aktivnost tokom pedagoških vežbi i trenažne prakse, praktična nastava i demonstracija sportskih sadržaja, kolokvijumi, seminari, seminarski radovi,savetovanja i stručni skupovi  kao i personalna pismena i usmena provera znanja.

Poseban akcenat je stavljen na vođenje Dnevnika trenažne prakse i izradu Završnog rada. Odbrana Završnog rada kandidata predstavlja završni test stečenih znanja i sposobnosti koje kandidat pokazuje pred komisijom, elaborirajući teoretske i praktične sposobnosti. Rad se predaje u pisanoj formi sa jasnim konceptualnim i tematskim sadržajem.

 

13. USLOVI PRIZNAVANJA POJEDINIH PREDMETA IZ DRUGIH PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ŠKOLOVANJA
Kandidatima se mogu priznati pojedini predmeti ( ili delovi predmeta) koji su savladani i položeni u prethodnim programima stručnog osposobljavanja ili školovanjima podnošenjem uverenja o položenim predmetima i nastavnim planom i programom. Na osnovu stručne procene o usklađenosti i ekvivalenciji sa postojećim planovima i programima Stručni savet će .

 

14. LITERATURA

 

Polaznici stručnog osposobljavanja su u mogućnosti da koriste kompletnu stručnu literaturu (pisana, audiovizuelna i elektronska forma) koja se nalazi u biblioteci Sportske akademije kao i specifičnu literaturu namenjenu samo za osposobljavanje kadrova  za određenu granu sporta.

Takođe polaznicima je na raspolaganju literatura,pisani materijali, planovi, programi, izveštaji i normativna akta koja se koriste u praktičnom radu od strane NF i IF.

Dugoročna orijentacija treba da bude na autentičnu i praktičnu literaturu koja je koncipirana za svaku sportsku granu a koja se menja i dopunjuje u skladu sa razvojnim trendovima sportske grane (realizacija od strane Akademije i NF)

 

15. EVALUACIJA I KONTROLA KVALITETA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 

Kontrola kvaliteta realizacije i ostvarivanja stručnog usavršavanja biće omogućena u skladu sa stručnim i moralnim standardima učesnika u kompletnom organizacionom i predavačkom lancu.

Kontrolu kvaliteta, savetodavnu pomoć, predloge za korekciju i unapređenje kvaliteta stručnog osposobljavanja realizovaće članovi Stručnog saveta, Nastavnog veća i Saveta Sportske akademije kao i predstavnici NF.

 

Kontrolu procesa stručnog osposobljavanja posredno kontroliše i Ministarstvo omladine i sporta kroz redovne aktivnosti i procedure:

-davanje saglasnosti na obavljanje stručnog osposobljavanja,

-davanje saglasnosti na planove i programe,

-godišnje izveštaja o toku i ishodu osposobljavanja,

-periodični izveštaji o uslovima konkursa i upisnim aktivnostima.

 

16. SINOPSIS AKTIVNOSTI KOJE PRATE

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA

 

-USPOSTAVLJANJE SARADNJE SA NACIONALNIM GRANSKIM SAVEZIMA (NF),TERITORIJALNIM SPORTSKIM SAVEZIMA SPORTSKIM CENTRIMA I SPORTSKIM DRUŠTVIMA,

-POTPISIVANJE PROTOKOLA O SARADNJI,

-POTPISIVANJE UGOVORA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU (elitni obrazovni programi i projekti),

-DEFINISANJE PLANOVA I PROGRAMA,

-ODREĐIVANJE PREDAVAČA I STRUČNIH SARADNIKA.

 

IMENOVANJE STRUČNOG SAVETA I RUKOVODIOCA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 

KONKURS, INTERVJU, PRIJEMNI ISPIT

 

UPISNE AKTIVNOSTI

 

FORMIRANJE TIMA PREDAVAČA I STRUČNIH SARADNIKA

 

DEFINISANJE PLANOVA I PROGRAMA, INOVIRANJE I USKLAĐIVANJE PLANOVA I PROGRAMA

-određivanje predavača i stručnih saradnika,

-stručni sadržaji, nastavne i tematske celine,

-literatura, ispitna pitanja, seminarski radovi,

-organizacija praktičnog pedagoškog i trenažnog rada,

-oblici predispitnih aktivnosti, način polaganja završnog ispita,

 

REALIZACIJA TEORETSKOG I PRAKTIČNOG RADA

 

ZAVRŠETAK OSPOSOBLJAVANJA I ORGANIZACIJA ZAVRŠNOG ISPITA

 

IZDAVANJE UVERENJA-SERTIFIKATA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU

 

ORGANIZACIONO I ADMINISTRATIVNO ZAKLJUČENJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 

NAPOMENA:

-U radu poštovaće se ZAKONITOST, JAVNOST I TRANSPARENTNOST PROCESA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

-Planovi i programi srtučnog osposobljavanja pored zakonski definisanih okvira u potpunosti su usklađeni sa potrebama NF i IF,

-Predavači i stručni saradnici užestručnih oblasti angažovani su isključivo u saglasnosti  od strane NF.

 

 

17. PROGRAMI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 


SPORTSKO ZANIMANJE:  TRENER U SPORTU

ZVANJE:  SPORTSKI OPERATIVNI TRENER

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

III NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

1.    OPŠTESTRUČNA OBLAST  ( 120 časova)

 

r.br. Naziv predmeta časova teorija vežbe
1.1 Osnove sportske antropologije 74
1.1.1 Osnove funkcionalne anatomije 20
1.1.2 Osnove biomehanike sporta 12
1.1.3 Osnove fiziologije sporta 20
1.1.4 Osnove psihologije sporta 14
1.1.5 Osnove sportske medicine 8
1.2 Osnove teorije i metodike sportskog treninga 18
1.3 Osnove informatike i statistike u sportu 8 4 4
1.4 Organizacija i zakonsko uređenje sporta u R.Srbiji 8
1.5 Prva pomoć u sportu 12 6 6

 

2.    UŽESTRUČNA OBLAST  ( 180 časova )

 

2.1 Analiza sportske (trenažno-takmičarske) aktivnosti 20 10 10
2.2 Tehnička priprema u sportu 60 25 35
2.3 Kondiciona priprema u sportu 35 15 20
2.4 Taktička priprema u sportu 25 10 15
2.5 Metodika i programiranje trenažnog procesa 40 20 20

 

3. TRENAŽNA PRAKSA  (60 časova)

 

Napomena:

 • Opštestručna oblast obuhvata 120 časova,
 • Užestručna oblast (teoretski rad i sportsko pedagoška praksa-vežbe) obuhvataju 180 časova ,
 • Trenažna praksa obuhvata 60 časova.

 


SPORTSKO ZANIMANJE:  TRENER U SPORTU (RAD SA DECOM)

ZVANJE: SPORTSKI OPERATIVNI TRENER – SPORTSKI UČITELJ

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

IV NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

1.    OPŠTESTRUČNA OBLAST  ( 120 časova)

 

r.br. Naziv predmeta časova teorija vežbe
1.1 Dečija  antropomotorika 30
1.2 Fiziologija sporta dece 24
1.3 Pedagogija u dečijem sportu 20
1.4 Psihologija dece u sportu 18
1.5 Zdravstveno vaspitanje dece i prva pomoć 18 10 8
1.6 Zakonski okvir rada u sportu sa decom ,zaštita prava dece u sportu 10

 

2.    UŽESTRUČNA OBLAST  ( 180 časova )

 

2.1 Motorna kontrola 30 15 15
2.2 Metodika u radu sa decom 150
2.2.1 Tehnička priprema dece 70 30 40
2.2.2 Fizičke performanse dece 40 20 20
2.2.3 Programiranje trenažnog procesa 40 20 20

 

3. TRENAŽNA PRAKSA  (60 časova)

 

Napomena:

 • Opštestručna oblast obuhvata 120 časova,
 • Užestručna oblast (teoretski rad i sportsko pedagoška praksa-vežbe) obuhvataju 180 časova),
 • Trenažna praksa obuhvata 60 časova.

 


SPORTSKO ZANIMANJE:  ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORTU

ZVANJE: SPORTSKO REKREATIVNI VODITELJ

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

III NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

1.   OPŠTESTRUČNA OBLAST  ( 120 časova)

 

r.br. Naziv predmeta časova teorija vežbe
1.1 Osnove sportske antropologije 74
1.1.1 Osnove funkcionalne anatomije 20
1.1.2 Osnove biomehanike sporta 12
1.1.3 Osnove fiziologije sporta 20
1.1.4 Osnove psihologije sporta 14
1.1.5 Osnove sportske medicine 8
1.2 Osnove teorije i metodike sportskog treninga 18
1.3 Osnove informatike i statistike u sportu 8 4 4
1.4 Organizacija i zakonsko uređenje sporta u R.Srbiji 8
1.5 Prva pomoć u sportu 12 6 6

 

2.   UŽESTRUČNA OBLAST  ( 160 časova )

 

2.1 Teorija i tehnika sportske grane 50 25 25
2.2 Metodika  podučavanja sportske grane 80 30 50
2.3 Analiza sportske aktivnosti 30 10 20

 

3. TRENAŽNA PRAKSA (80 časova)

 

Napomena:

 • Opštestručna oblast obuhvata 120 časova,
 • Užestručna oblast (teoretski rad i sportsko pedagoška praksa-vežbe) obuhvataju 160 časova),
 • Trenažna praksa obuhvata 80 časova.

 


SPORTSKO ZANIMANJE: ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORTU (RAD SA DECOM)

ZVANJE: SPORTSKO REKREATIVNI UČITELJ

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

IV NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

 

3.    OPŠTESTRUČNA OBLAST  ( 120 časova)

 

r.br. Naziv predmeta časova teorija vežbe
1.1 Dečija  antropomotorika 30
1.2 Fiziologija sporta dece 24
1.3 Pedagogija u dečijem sportu 20
1.4 Psihologija dece u sportu 18
1.5 Zdravstveno vaspitanje dece i prva pomoć 18 10 8
1.6 Zakonski okvir rada u sportu sa decom ,zaštita prava dece u sportu 10

 

4.    UŽESTRUČNA OBLAST  ( 160 časova )

 

2.1 Motorna kontrola 30 15 15
2.2 Metodika u radu sa decom 130
2.2.1 Tehnička priprema 50 25 25
2.2.2 Fizičke performanse dece 40 20 20
2.2.3 Programiranje trenažnog procesa 40 20 20

 

3. TRENAŽNA PRAKSA  (80 časova)

 

Napomena:

 • Opštestručna oblast obuhvata 120 časova,
 • Užestručna oblast (teoretski rad i sportsko pedagoška praksa-vežbe) obuhvataju 160 časova),
 • Trenažna praksa obuhvata 80 časova.

 


SPORTSKO ZANIMANJE:  SPASILAC NA VODI

ZVANJE: SPASILAC INSTRUKTOR NA VODI

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

III NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

 

1.    OPŠTESTRUČNA OBLAST  ( 90 časova)

 

r.br. Naziv predmeta časova Teor. vežbe
1.1 Psihološko-pedagoški aspekti u obuci i praksi 25
1.2 Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije 20
1.3 Teorija i metodika sportske grane 25
1.4 Menadžment u spasilaštvu 10
1.5 Zakonska regulativa , ILS regulativa 10

 

2.    UŽESTRUČNA OBLAST  ( 120 časova )

 

2.1 Organizacija i administracija spasilačkog kursa 25 20 5
2.2 Fizička priprema u spasilaštvu 25 15 10
2.3 Sportsko spasilaštvo 25 10 15
2.4 Upravljanje rizicima u spasilaštvu 25 10 15
2.5 Praktična prva pomoć i zaštita 20 5 15

 

3. STRUČNO- PEDAGOŠKI RAD I TRENAŽNA PRAKSA (150 časova)

 

3.1 Stručno-pedagoški rad (vežbe ) 70
3.2 Trenažna praksa na objektu 80

 

 

Napomena:

 • Opštestručna oblast obuhvata 90 časova,
 • Užestručna oblast (teoretski rad i vežbe) obuhvataju 120 časova,
 • Stručno pedagoški rad i trenažna praksa obuhvataju 150 časova.

 


SPORTSKO ZANIMANJE:  MENADŽER U SPORTU

ZVANJE: OPERATIVNI MENADŽER

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

III NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

 

r.br. Naziv predmeta Ukupan fond časova Opšti deo Uže stručni de0
1. Menadžment u sportu 40 30 10
2. Marketing u sportu 40 30 10
3. Ekonomika i finansije u sportu 40 25 15
4. Sportsko pravo 25 20 5
5. Osnove sportske organizacije 25 20 5
6. Upravljanje projektima u sportu 35 15 20
7. Upravljanje sportskim objektima i sportskim priredbama 40 25 15
8. Prva pomoć 20 10 15
9. Upravljanje rizicima i bezbednost u sportu 30 15 15
10. Ljudski resursi i komunikacija u sportu 30 20 10
11. Medicinski nadzor i antidoping u sportu 20 15 5
12. Osnove statistike i informatike u sportu 15 8 7

 

ZAVRŠNI RAD – ISPIT ( odbrana završnog rada, provera znanja i sposobnosti)

 

Napomena:

– opšti deo programa obuhvata  233 časova,

– užestručni deo programa obuhvata 127 časa.

 


SPORTSKO ZANIMANJE:  ORGANIZATOR SPORTSKOG POSLOVANJA

ZVANJE: -ORGANIZATOR SPORTSKIH PRIREDBI U SPORTU,

-ORGANIZATOR SPORTSKIH PROGRAMA I PROJEKATA U SPORTU

ODNOS I STRUKTURA OPŠTESTRUČNIH I UŽESTRUČNIH PREDMETA

III NIVO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (360 časova)

 

r.br. Naziv predmeta Ukupan fond časova Opšti deo Uže stručni deo
1. Menadžment i marketing u sportu 45 30 15
2. Osnove funkcionisanja sportske organizacije 25 20 5
3. Ekonomika i finansije u sportu 35 25 10
4. Sportsko pravo 25 20 5
5. Organizacija priprema i putovanja 25 15 10
6. Upravljanje projektima u sportu 40 20 20
7. Upravljanje sportskim objektima 35 20 15
8. Upravljanje sportskim događajima 40 20 20
9. Upravljanje rizicima i bezbednost u sportu 30 15 15
10. Ljudski resursi i komunikacija u sportu 25 20 5
11. Medicinski nadzor,antidoping u sportu i prva pomoć 20 10 10
12. Osnove statistike i informatike u sportu 15 8 7

 

ZAVRŠNI RAD – ISPIT ( odbrana završnog rada, provera znanja i sposobnosti)

 

Napomena:

– opšti deo programa obuhvata  238 časova,

– užestručni deo programa obuhvata 122 časa.

 


KONKURS

KONKURS X-2020-min

 

PREUZMITE KONKURS U PDF FORMATU