ВИСОKА ШKОЛА СТРУKОВНИХ СТУДИЈА
„СПОРТСKА АKАДЕМИЈА“ БЕОГРАД

Националним гранским савезима, градским и општинским спортским савезима,
спортским центрима, клубовима
K О Н K У Р С
за стручно оспособљавање кадрова за спорт
(-У складу са Законом о спорту Републике Србије и подзаконским актима: Сл.гласник РС бр: 60/20 и 86/20,
-Акредитација-дозвола за рад издата од Министарства просвете Републике Србије,
-Дозвола за рад издата од Министарства омладине и спорта Републике Србије ).

Оспособљавање се реализује за спортске учитеље, тренере, рекреаторе и менађжере који раде у клубовима а не поседују потребна звања, спортисте који желе да се посвете стручном раду, генералне секретаре савеза и клубова, руководиоце спортских објеката и програма у територијалним савезима и спортским центрима који немају адекватна стручна звања у складу са Законом о спорту републике Србије.

Kонкурс стручног оспособљавања кадрова односи се на следећа спортска занимања и звања која се реализују по НОВОМ програму:

1. ТРЕНЕР У СПОРТУ:
-Спортски оперативни тренер (ИИИ ниво – 360 часова),
-Спортски учитељ (ИВ ниво – 360 часова),

2. ОРГАНИЗАТОР РЕKРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ:
-Спортско рекреативни водитељ (ИИИ ниво – 360 часова),
-Спортско рекреативни учитељ (ИВ ниво – 360 часова).
Напомена: програм стручног оспособљавања ИВ нивоа омогућава рад са децом у спорту до 16 година старости !

3. МЕНАЏЕР У СПОРТУ:
-Спортски оперативни менаџер (ИИИ ниво-360 часова),

4. ОРГАНИЗАТОР СПОРТСKОГ ПОСЛОВАЊА:
-Организатор спортских приредби (ИИИ ниво-360 часова),
-Организатор спортских програма и пројеката (ИИИ ниво-360 часова),
-Организатор одржавања спортских објеката (ИИИ ниво-360 часова).

Академија организује стручно оспособљавање за друга занимања и звања у складу са номенклатуром занимања и звања у спорту Републике Србије зависно са исказаном потребом!

Програм реализују професори и наставници Спортске академије, екстерни наставници и еминентни стручни сарадници Националних гранских савеза. Сваки полазник добија стручну литературу и инструкције у електронској форми.

Цена програма стручног оспособљавања ИВ нивоа (360 часова) за занимања Спортски учитељ и Рекреативни учитељ и ИИИ нивоа (360 часова) за занимање Спортски оперативни тренер износи:
– 410 евра за кандидате са средњом стручном спремом,
– 300 евра за кандидате са вишом и високом стручном спремом
Цена програма стручног оспособљавања ИИИ нивоа (360 часова) за занимања: Менаџер у спорту и звања Организатор спортског пословања у спорту износи:
– 400 евра за кандидате са средњом стручном спремом,
– 290 евра за кандидате са вишом и високом стручном спремом.

Трошкове стручног оспособљавања могуће је платити у три рате (прва рата у износу од 50% приликом уписа, друга рата у износу од 25% након 45 дана и трећа рата у износу од 25% у року од 30 дана од уплате друге рате) на рачун Спортске академије у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате (Спортска академија Београд, Мајке Јевросиме 15, Београд, т.рачун 160-393470-59 , позив на број: 007).

Спортска академија ће у сарадњи са Надлежним националним савезима и територијалним спортским савезима реализовати програм у Београду а по потреби и у нашим Едукативно-тренажним центрима у Србији за које се постигне оправданост и сагласност!

Неопходна документација за упис:

– Оверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе и дипломе,
– Оверена фотокопија уверења о стручној оспособљености ИИИ нивоа само за упис кандидата на ИВ ниво (спортски учитељ и рекреативни учитељ),
– Лекарско уверење о здравственој способности,
– Извод из књиге рођених,
– Потврда о спортском и тренерском стажу издата од стране Националног савеза, клуба, спортског центра и др.
– ЦВ ( лична биографија ),
– Доказ о уплати прве рате школарине,
– Уписни формулар (добија се на Спортској академији).
Упис је до 22. марта 2022 године !
Додатне информације: спак.еду.рс
– 062 266961 Зоран Јерковић, руководилац едукације и стручног оспособљавања,
– 064 3515265 Милан Остојић, секретар Спортске академије,
– 011 4072436 студентска служба,