ВИСОKА ШKОЛА СТРУKОВНИХ СТУДИЈА
„СПОРТСKА АKАДЕМИЈА“ БЕОГРАД

Националним гранским савезима, градским и општинским спортским савезима,
спортским центрима, клубовима

K О Н K У Р С
за стручно оспособљавање кадрова за спорт

(-У складу са Законом о спорту Републике Србије и подзаконским актима: Сл.гласник РС бр: 60/20 и 86/20, Акредитација-дозвола за рад издата од Министарства просвете Републике Србије, Дозвола за рад издата од Министарства омладине и спорта Републике Србије бр.66-00-00529/2020-03).

Оспособљавање се реализује за спортске учитеље, тренере, рекреаторе и менађжере који раде у клубовима а не поседују потребна звања, спортисте који желе да се посвете стручном раду, генералне секретаре савеза и клубова, руководиоце спортских објеката и програма у територијалним савезима и спортским центрима који немају адекватна стручна звања у складу са Законом о спорту републике Србије.

Kонкурс стручног оспособљавања кадрова односи се на следећа спортска занимања и звања која се реализују по новом програму:

1.ТРЕНЕР У СПОРТУ:
-Спортски оперативни тренер (III ниво – 360 часова), Спортски учитељ (IV ниво – 360 часова),

2.ОРГАНИЗАТОР РЕKРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ:
-Спортско рекреативни водитељ (III ниво – 360 часова),Спортско рекреативни учитељ (IV ниво – 360 часова).

3.МЕНАЏЕР У СПОРТУ:
-Спортски оперативни менаџер (III ниво-360 часова),

4.ОРГАНИЗАТОР СПОРТСKОГ ПОСЛОВАЊА:
-Организатор спортских приредби, Организатор спортских програма и пројеката , Организатор одржавања спортских објеката (III ниво-360 часова).

5.ИНСТРУKТОР У СПОРТУ
-Спортски инструктор (III ниво-360 часова), Спортски инструктор-спортски учитељ (IV ниво-360 часова),

6.СПОРТСKИ СПАСИЛАЦ
-Спасилац (II ниво-240 часова), Спасилац инструктор (III ниво 360 часова),

7.СПОРТСKИ ВОДИЧ
-Спортски планинарски водич (III ниво 360 часова),

8.СПОРТСKИ МАСЕР
-Спортски масер (III ниво 360 часова),

Напомена: програм стручног оспособљавања IV нивоа омогућава рад са децом у спорту до 16 година старости !

Програм реализују професори и наставници Спортске академије, екстерни наставници и еминентни стручни сарадници Националних гранских савеза. Сваки полазник добија стручну литературу и инструкције у електронској форми.

Цена програма стручног оспособљавања за :

-IV ниво (360 часова) и III ниво (360 часова) износи 410 евра за кандидате са средњом стручном спремом и 300 евра за кандидате са вишом и високом стручном спремом,
-II ниво (240 часова) износи 300 евра,

Цена програма стручног оспособљавања III нивоа (360 часова) за занимања: Менаџер у спорту и звања Организатор спортског пословања у спорту износи 400 евра за кандидате са средњом стручном спремом и 290 евра за кандидате са вишом и високом стручном спремом.

Трошкове стручног оспособљавања могуће је платити у три рате (прва рата у износу од 50% приликом уписа, друга рата у износу од 25% након 45 дана и трећа рата у износу од 25% у року од 30 дана од уплате друге рате) на рачун Спортске академије у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате (Спортска академија Београд, Мајке Јевросиме 15, Београд, т.рачун 160-393470-59 , позив на број: 007).

Спортска академија ће у сарадњи са Надлежним националним савезима и територијалним спортским савезима реализовати програм у Београду а по потреби и у нашим Едукативно-тренажним центрима у Србији за које се постигне оправданост и сагласност!

Неопходна документација за упис:

– Оверене фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе и дипломе,
– Оверена фотокопија уверења о стручној оспособљености III нивоа само за упис кандидата на IV ниво (спортски учитељ ),
– Лекарско уверење о здравственој способности,
– Извод из књиге рођених,
– Потврда о спортском и тренерском стажу издата од стране Националног савеза, клуба, спортског центра и др.
– CV ( лична биографија ),
– Доказ о уплати прве рате школарине,
– Уписни формулар (добија се на Спортској академији).

Упис је до 20. октобра 2023 године !

Додатне информације: spak.edu.rs
– 062 266961 Зоран Јерковић, руководилац едукације и стручног оспособљавања,
– 060 3546720 Леон Лукман, ген.менаџер Спортске академије,
– 011 4072436 студентска служба,