Упутство  за пријаву, израду и одбрану завршног рада

 

У складу са Статутом и Правилником Школе, правила процедуре за пријављивање теме завршног рада, поступак израде завршног рада и полагање завршног рада су следеће:

 • Током VI семестра, студент је обавезан да се определи за тему завршног рада као и за наставника – ментора који ће му пружити одговарајућу подршку у раду.
 • Тема завршног рада се пријављује у студентској служби на посебном захтеву (образац Пријава за одобрење теме завршног рада), минимум 2 месеца пре одбране завршног рада. Захтев мора бити потписан од стране наставника – ментора.
 • Наставно веће ВШСС „Спортске академије“ одобрава захтеве, након чега студент приступа изради завршног рада.
 • Током писања рада студент се обавезно консултује са наставником – ментором.
 • Након прегледа радне верзије рада и кориговања примедби, уз сагласнот наставника – ментора, студент може укоричити свој рад.
 • Завршна верзија рада предаје се Студентској служби у 4 (четири) штампана примерка (1 тврдо и 3 спирално повезана) и 1 (један) у електронском формату (CD или DVD). Обавезно понети индекс.
 • Завршни испит се заказује у року од две недеље од дана предаје завршног рада.
 • Уплаћује се такса у износу од 10 000,00 динара на рачун факултета 160-393470-59

          Обавезно понети сву документацију у студентску службу.

 

Структура завршног рада

Завршни рад би требало да буде написан јасно, прегледно, стилом и речником који је у складу са стандардном стручном комуникацијом у спорту уопште и посебно у стручној области из које је тема рада.

Завршни рад може бити написан ћириличним или латиничним писмом.

Ако се рад пише ћириличним писмом користи се фонт Arial, величина слова најмање 12 а највише 14, са проредом од 1,5; лева маргина 3 цм, остале 2 цм.

Ако се рад пише латиничним писмом користи се фонт Times New Roman, величина слова најмање 12 а највише 14, са проредом од 1,2; лева маргина 3 цм, остале 2 цм.

Препоручљиво је да се обим рада креће од 30 до 40 страница, штампано једнострано.

Завршни рад има следећу структуру:

 • Садржај
 • Увод
 • Предмет рада
 • Циљ рада
 • Метод рада
 • Општи део – Теоријски оквир рада
 • Специјални део – Разрада теме завршног рада
 • Начин обраде података
 • Закључак
 • Литераура
 • Прилози

Упутство у .pdf формату можете преузети овде.